Förändrade regler kring läkarintyg p g a Covid

Regeringen har som förslag att, mot bakgrund av den ökade smittspridningen och den ökade belastningen på hälso- och sjukvården, återigen ta bort kravet på läkarintyg.

I samband med ändringsbudet #1 för 2022 aviserades att kravet på läkarintyg slopas. Arbetsgivaren är ju skyldig att utge sjuklön från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om den anställde kan styrka nedsättning av arbetsförmågan under denna tid genom intyg av läkare eller tandläkare. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av, så om den anställde är sjuk i covid-19 eller annan sjukdom är irrelevant.

Dessutom ansåg regeringen att det är lämpligt att den tillfälliga lagändringen om läkarintyg ska tillämpas för viss retroaktiv tid för de fall där läkarintyg inte har uppvisats vid tidpunkten för ikraftträdandet.  Och ikraftträdande är den 7 februari. Det innebär att från den 19 januari till den 6 februari slopas kravet på läkarintyg, men det fanns inget riksdagsbeslut förrän den 2 februari.

Däremot kan Försäkringskassan fortfarande kräva ett läkarintyg utifrån ett läkarintygsföreläggande. Ett läkarintygsföreläggande är Försäkringskassans beslut om att en anställd ska lämna läkarintyg från och med första dagen i varje sjukperiod. Försäkringskassan kan ta initiativet själv, eller så kan arbetsgivaren be att Försäkringskassan att göra det.

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden bedöms kunna öka sjuklönekostnaderna för arbetsgivarna. Totalt beräknas antalet sjuklönedagar öka med drygt 5 procent. Arbetsgivarna kommer att få ersättning för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 31 mars 2022. Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Den ersättningen ska då kompensera en del av den extra kostnad arbetsgivarna får.

Coronastöd återinförs

Regeringen har på en pressträff meddelat att man vill återinföra en del av coronastöden med anledning av den ökande smittspridningen av coronaviruset. Vissa åtgärder vill man införa direkt, andra vill man se över och förbereda för att snabbt kunna återinföra om smittläget så kräver.

Stöd för att begränsa smittspridningen

Flera ekonomiska åtgärder kommer att återinföras i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.

De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 december. Samtliga föreslås gälla till och med 31 mars.

Det som regeringen nu har aviserat är:

  • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
  • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.
  • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort (ikraftträdande oklart, regeringen avser återkomma om datum).
  • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.

Dessa åtgärder kommer att hamna på riksdagens bord efter årsskiftet, och ingå i en extra ändringsbudget.

Evenemangsstödet återinförs

I somras infördes ett evenemangsstöd som ska underlätta för arrangörer och underleverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni-december 2021. Stöd kan sökas om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av pandemin.

Stödet uppgår till 70% av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kr.

Regeringen meddelar nu att evenemangsstödet kommer att förlängas till den 31 mars 2022.

Beredskap för snabbt återinförande

Regeringen meddelade även på pressträffen att man vill ha beredskap för att snabbt kunna återinföra stöd om det blir aktuellt med nya restriktioner.

Därför budgeterar man för att ha möjlighet att kunna återinföra både det ordinarie omställningsstödet samt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Utgångspunkten är att stöden utformas på liknande sätt som tidigare.

Karenstiden vid korttidsarbete

Regeringen förbereder även en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas, så att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas.

På pressträffen sa man att denna ändring skulle genomföras oavsett om de tidigare stöden kommer att återinföras eller inte.

Skattefria förmånscyklar

Riksdagen har beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kr inte ska tas upp till beskattning.

Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kr. Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger takbeloppet, ska den anställde beskattas för det överskjutande beloppet.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool.

Cykeln blir arbetsgivarens egendom och en förutsättning för skattelättnaden är att erbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Skattelättnaden gäller både vanliga cyklar och elcyklar, däremot inte elsparkcyklar.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022.

Skattereduktion på inventarieköp

Riksdagen har nu beslutat om tillfällig skattereduktion för företag som investerar i maskiner och inventarier. En skattereduktion för alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet.

Den tillfälliga skattereduktionen gäller för investeringar i inventarier.

De inventarier som ska omfattas är maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. Inventarier av mindre värde och korttidsinventarier (så kallade förbrukningsinventarier) ger alltså ingen skattereduktion. Detta gäller även om företaget väljer att inte göra direktavdrag för anskaffningen.

Inventarier där anskaffningen ersätts med försäkringsersättning eller via annan skattereduktion ger inte heller rätt till denna skattereduktion.

Reduktionen är 3,9% av anskaffningsvärdet och för att få reduktion krävs att inventarierna behålls under en viss tid.

För att få skattereduktion krävs att inventarierna fortfarande tillhör näringsverksamheten det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

Skattereduktion ges för inventarier som anskaffas under 2021.

Skattereduktionen tillgodoräknas vid beskattningen av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. Förutsättningen för att få skattereduktionen är som nämnts ovan att inventarierna finns kvar i näringsverksamheten vid utgången det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

Den regeln innebär alltså att man får vänta ett år på skattereduktionen:

Höjd beloppsgräns för skattefri gåva till anställda

Gränsbeloppet för skattefria julgåvor och jubileumsgåvor har höjts 2021. Julgåvor är skattefria för de anställa upp till 500 kr inklusive moms och jubileumsgåva upp till 1 500 kr inklusive moms.

Observera att värdena är gränsbelopp, dvs om gåvans marknadsvärde överstiger dessa belopp är hela gåvan skattepliktig. Skattefriheten gäller inte gåvor som ges i pengar.

Med jubileumsgåva menas gåva till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum etc.

Förlängt stöd vid korttidsarbete

Riksdagen beslutade den 23 juni att förlänga stödet vid korttidsarbete till och med september 2021. Det blir möjligt att söka fortsatt stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden med en lönesubvention från staten på maximalt 75 procent även under juli till och med september 2021.

Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

I en extra ändringsbudget föreslås vidare en tillfällig ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets början hade fyllt 18 men inte 23 år. För ersättning som betalas ut till unga under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Lagändringen börjar gälla den 19 juni 2021 och tillämpas på ersättning som ges under perioden 1 juni-31 augusti 2021.

Intyg vid dag 22 för vab och sjukpenning förlängs till 30 september 2021

Försäkringskassan har beslutat om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkarintyg för sjukpenning till den 30 september 2021.

Det innebär att du som ansöker om ersättning för vab ska lämna intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 22. Om du ansöker om sjukpenning så kommer vi att avvakta med att efterfråga läkarintyg till dag 22 i din sjukperiod.

Förslag om ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Den tillfälliga lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall gäller till utgången av juni 2021. Vid en eventuell fortsatt allvarlig spridning av sjukdomen covid-19 och fortsatta smittskyddsåtgärder under sommaren 2021 är det angeläget att det finns en beredskap för en fortsatt möjlighet till stöd vid korttidsarbete. En sådan beredskap förutsätter att det finns ett remitterat förslag med en sådan möjlighet. I promemorian föreslås därför att den möjlighet till stöd vid korttidsarbete som finns med stöd av den tillfälliga lagen förlängs med ytterligare tre månader till och med den 30 september 2021. För stödmånader som infaller under perioden 1 juli–30 september 2021 ska jämförelsemånaden vara april 2021.

Förslaget föreslås träda i kraft den 29 juni 2021.