Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Under beskattningsåret 2024 ska taket för rotavdraget vara 75 000 kronor per person och 75 000 kronor per person för rutavdraget. Fram till den 30 juni 2024 får dock högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag.

DBestämmelserna får tillämpas på hushållsarbete som har betalats, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits och hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration under beskattningsåret 2024.

De nya reglerna börja att gälla den 1 juli 2024 och upphöra att gälla vid årsskiftet.

Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Lagändringar i bl.a. bokföringslagen och aktiebolagslagen innebär att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under en viss tid slopas. Det innebär bl.a. att räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas av ett företag i pappersform inte ska behöva bevaras om det digitaliseras. Därigenom slipper många företag hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader försvinner

Regeringen har trots massiv kritik valt att lägga fram sitt förslag att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader från och med 1 juli 2024.

Kritiken mot förslaget kommer främst från Svenskt Näringsliv, småföretagarnas riksförbund och LO.

Svenskt Näringsliv har bland annat anfört att: – ”Om regeringen vill att små och medelstora företag ska våga växa och anställa är det obegripligt varför regeringen nu vill slopa högkostnadsskyddet, ett skydd som främst kompenserar de minsta företagens sjuklönekostnader.”

Skiktgränsen 2024

Ingen uppräkning av skiktgränsen 2024

Skiktgränsen för beskattningsåret 2023 är 598 500 kr.

Brytpunkten för 2023 är 613 900 kr om man vid årets ingång är under 66 år och 683 200 kr om man har fyllt 66 år. Skillnaden beror på att grundavdraget är högre för personer som har fyllt 66 år.

Julgåva 2023

En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En julgåva anses vara av mindre värde om marknadsvärdet inte är över 500 kr inklusive mervärdesskatt. Om marknadsvärdet överstiger 500 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan (SKV A 2022:39).

I förarbetena anges att julgåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga (prop. 1987/88:52 sid.51).

Julbord och julfest

Utgifter för måltider som julbord är inte avdragsgilla alls för företaget. Däremot får företaget lyfta moms på utgifter för förtäring på underlag upp till 300 kr per person.

Fri laddning på arbetsplatsen

Från och med 1 juli har arbetsgivaren möjlighet att erbjuda anställda att ladda sina egna bilar eller förmånsbilar (även lätt lastbil, motorcykel, moped, cykel och elsparkcykel) på arbetsplatsen utan att behöva förmånsbeskattas för laddningen.

En förutsättning för skattefriheten är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren äger, hyr eller på annat sätt disponerar i anslutning till arbetsplatsen. Laddning vid publika laddstationer omfattas alltså inte. Det är inte heller skattefritt när den anställde har tjänstestället i bostaden. Laddning i hemmet är därmed fortsatt skattepliktigt om arbetsgivaren står för den kostnaden.

Näringsidkare omfattas inte då det endast är anställda som kan ta del av skattefriheten.

Dessa regler är tillfälliga och kommer att gälla från 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

Statslåneräntan 30/11

Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2022 till 1,94%. Det är en rejäl höjning jämfört med föregående års nivå på 0,23%, vilket ger en hel del effekter på bland annat bilförmånsberäkningen för 2023.

Statslåneräntan används bland annat vid beräkning av:

  • räntefördelning
  • bilförmån
  • ränteförmån
  • ränta på periodiseringsfond
  • utdelning i fåmansföretag.