Nya betalningsrutiner till Bolagsverket

Från den 12 december 2020 ska du använda OCR-nummer när du betalar till Bolagsverket.

Det här innebär bland annat att du som betalar på något annat sätt än direkt i en av våra e-tjänster när du lämnar in ditt ärende, ska vänta på ett meddelande från oss med OCR-nummer och belopp innan du betalar.

Vi ändrar rutinerna för alla som betalar registreringsavgifter till vårt bankgiro. Det gör vi bland annat för att öka säkerheten och tryggheten för dig som betalar.

Första steget skedde redan i september 2020 då vi började visa OCR-nummer i våra e-tjänster och i förelägganden om betalning.

Att betala i vår e-tjänst på verksamt.se när du lämnar in ditt ärende är snabbast och enklast. Det kommer att fungera precis som idag.

Dessutom kan du betala de flesta ärenden med internetbank eller kort i e-tjänsten  Betala ett redan inskickat ärende oavsett om du har lämnat in ärendet digitalt eller på papper.

Om du inte betalar direkt – vänta på ett meddelande från oss

Från den 12 december 2020, om du betalar på något annat sätt än direkt i en av våra e-tjänster, ska du alltså vänta på ett meddelande från oss med OCR-nummer och belopp innan du betalar registreringsavgiften till bankgiro 5050-0255.

Den kontaktperson som du anger i ärendet kommer få meddelandet. Det är alltså viktigt att du anger en kontaktperson och en korrekt e-postadress i ärendet, för att få meddelandet om betalning så fort som möjligt.

Förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen föreslår att de förstärkta åtgärderna för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget), samt kravet på läkarintyg.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Regeringen föreslår att staten ska fortsätta att stå för en utökad andel av företagens sjuklönekostnader i ytterligare fyra månader, dvs för januari–april 2021.

Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 april 2021. Dessutom höjs ersättningen från 804 kr till 810 kr fr o m 1 januari. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 april 2021. Från och med 1 januari höjs stödet till 810 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna i en sjukperiod föreslås gälla till och med 30 april 2021.

EU-moms och Brexit

På grund av Storbritanniens utträde ur EU kommer transaktioner med Storbritannien inte att hanteras som EU-handel efter 31 december 2020. Från och med 1 januari 2021 kommer alltså försäljning av varor till Storbritannien att räknas som export, och inköp som import. Vid tillhandahållande och köp av tjänster ska momsen hanteras på samma sätt som för länder utanför EU.

Nordirland lämnar EU med resten av Storbritannien, men för att undvika en hård gräns till Irland kommer Nordirland att betraktas som ett EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU även efter 31 december 2020. Det innebär att handel mellan beskattningsbara personer med varor som transporteras till eller från Nordirland ska behandlas som unionsintern försäljning respektive unionsinternt förvärv. Beskattningsbara personer i Nordirland som har varuhandel inom EU kommer att få ett särskilt VAT-nummer som inleds med ”XI” som landsnummer. Detta kommer att vara möjligt att kontrollera i VIES.

Nordirland kommer dock inte att betraktas som ett EU-land vid handel med tjänster. Det innebär att Nordirland ska behandlas som ett land utanför EU vid handel med tjänster mellan ett EU-land och Nordirland.

Stöd p g a pandemins effekter utökas och förlängs igen

Regeringen föreslår att omsättnings- och omställningsstödet förlängs till och med december 2020. Ett omsättningsstöd införs också för delägare i handels- och kommanditbolag. Möjligheterna att få anstånd med skatteinbetalningar utökas.

Regeringen föreslår även i en promemoria att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021.

Vinstutdelning och koncernbidrag mm

Regeringen föreslår tydligare regler när det gäller vinstutdelning och rätten till stöd. Enligt regeringens förslag har en arbetsgivare inte rätt till stöd om arbetsgivaren beslutat om eller verkställt vinstutdelning under:

  • stödperioden
  • två månader före stödperioden
  • sex månader efter stödperioden.

Observera att återbetalning av aktieägartillskott räknas som vinstutdelning.

Koncernbidrag kan dock lämnas utan att rätten till stöd begränsas.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats, som t.ex. stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen inför därför ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Stödet införs genom en ny förordning om omsättningsstöd. Den nya förordningen om stöd till enskilda näringsidkare är utformad efter förebild av de bestämmelser som gäller för omställningsstödet.

Stöd kan lämnas under tre olika stödperioder, mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden. Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stöd lämnas för stödperioderna mars – juli med maximalt 120 000 kr per stödberättigad mottagare.

Den nya förordningen träder i kraft den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Riksdagen beslutade under september att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom och nu har regeringen utfärdat nya förordningar om ändringarna.

Staten ska på grund av coronapandemin stå för en större del av företagens sjuklönekostnader i ytterligare tre månader, dvs även för oktober–december.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda utvidgas tillfälligt

För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin bör den nedsättning av arbetsgivaravgifterna som finns idag för den först anställda tillfälligt utvidgas. Förslaget, som kommer ingå i budgetpropositionen för 2021, bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Idag finns det en möjlighet för ett enmansföretag som anställer en första person att under som längst 24 kalendermånader i följd få nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Nedsättningen innebär att det är bara ålderspensionsavgiften som ska betalas på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare.

För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin bör nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas. Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Den föreslagna nedsättningen gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Förlängning av stöd i samband med coronapandemien

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande meddelat att ett flertal av de åtgärder som infördes i samband med coronapandemien kommer att gälla under hela 2020. De åtgärder som föreslås gälla året ut är följande:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp på 804 kr.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp på 804 kr /dag.
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger normala nivåer.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till 15:e dagen.
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Ansök om ersättning för riskgrupper

Det gäller dig som har en anställning eller är egenföretagare och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att din arbetsgivare inte kan erbjuda dig andra arbetsuppgifter eller att det i övrigt inte går att anpassa din arbetssituation så att smittspridning kan undvikas.

Det gäller även om du är behovsanställd och har varit tvungen att avstå från inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Ersättningen gäller för perioden 1 juli–30 september och betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag under max 90 dagar. Det går att söka för hela dagen eller delar av dagen. Du måste kunna visa ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av de riskgrupper för covid-19 som regeringen har beslutat kan ha rätt till ersättning.

Du kan ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli och fram till och med 30 september. Du ansöker om ersättning för riskgrupper hos Försäkringskassan på Mina sidor.

Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor.

Lagändringen börjar gälla den 6 juli 2020. Riksdagen sa ja till förslaget, som är ett utskottsinitiativ. Det innebär att förslaget har väckts i skatteutskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt kan gå ned i arbetstid och lön när det råder extra djup lågkonjunktur. Staten, arbetsgivaren och arbetstagaren delar på kostnaderna. I samband med den pågående coronapandemin har stödet för korttidsarbete förstärkts tillfälligt med så kallad korttidspermittering.

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd vid korttidsarbete måste göra en avstämning för att fastställa det slutliga stödet hos Tillväxtverket, som administrerar stödet. Det är tidsfristen för anmälan om avstämning som nu förlängs.