Nya regler för att underlätta för generationsskiften

Nu har riksdagen beslutat att generationsskiften i verksamhetsbolag ska underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs 1 juli 2019. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag till en närstående utan att karensbolaget smittas av den närståendes aktivitet i verksamhetsföretaget. Överlåtelse till make ska dock inte omfattas av undantaget.

Förutsättningarna för att den nya undantagsregeln ska få tillämpas är att

  • karensbolaget har överlåtit en andel i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, en rörelse eller en verksamhetsgren,
  • ägaren eller dennes make inte har ägt andelar i verksamhetsföretaget under beskattningsåret (varken direkt eller indirekt),
  • ägaren eller någon annan närstående (än den aktiva närstående som är verksam i verksamhetsföretaget) under minst fem av de senaste sju beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsföretaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som har bedrivit samma eller likartad verksamhet som verksamhetsföretaget, och
  • det inte finns särskilda skäl för att andelen ändå ska anses kvalificerad, t ex olika avtal eller transaktioner som innebär att inkomster förs över till karensbolaget efter ägarskiftet.

De nya reglerna innehåller alltså, förutom överlåtelsekravet, dels en karens (till året efter överlåtelseåret) och dels ett krav på minst fem års verksamhet (under en sjuårsperiod).